Komuniké o československo-sovětských rokováních

23. červenec 2018

23. až 26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě československo-sovětská jednání, kterých se zúčastnili:

z československé strany president Československé socialistické republiky soudruh Ludvík Svoboda, první tajemník ústředního výboru KSČ Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění, člen předsednictva ÚV KSČ Josef Smrkovský, předseda vlády, člen předsednictva ÚV KSČ Oldřich Černík, člen předsednictva ÚV KSČ a první tajemník ÚV KSS Vasil Biľak, člen předsednictva ÚV KSČ, místopředseda Slovenské národní rady František Barbírek, člen předsednictva ÚV KSČ Jan Piller, člen předsednictva ÚV KSČ Emil Rigo, člen předsednictva ÚV KSČ Josef Špaček, člen předsednictva ÚV KSČ Oldřich Švestka, předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ Miloš Jakeš, kandidát předsednictva a tajemník ÚV KSČ Josef Lenárt, kandidát předsednictva ÚV KSČ Bohumil Šimon, místopředseda vlády dr. Gustáv Husák, tajemník ÚV KSČ Alois Indra, tajemník ÚV KSČ dr. Zdeněk Mlynář, ministr národní obrany generálplukovník Martin Dzúr, ministr spravedlnosti dr. Bohumil Kučera, velvyslanec Československé socialistické republiky v Sovětském svazu Vladimír Koucký; 

ze sovětské strany generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu s. Brežněv, předseda rady ministrů, člen politbyra ÚV KSSS s. Kosygin, předseda presidia Nejvyššího sovětu SSSR, člen politbyra ÚV KSSS s. Podgornyj, člen politbyra ÚV KSSS, předseda rady ministrů Ruské sovětské federativní socialistické republiky s. Voronov, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS s. Kirilenko, člen politbyra ÚV KSSS, I. náměstek předsedy rady ministrů SSSR s. Poljanskij, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS s. Suslov, člen politbyra ÚV KSSS, předseda Všesvazové ústřední rady odborů s. Šelepin, člen politbyra ÚV KSSS, I. tajemník ÚV KS Ukrajiny s. Šelev, tajemník ÚV KSSS s. Tatušev, tajemník ÚV KSSS s. Ponomarjov, ministr obrany SSSR s. Grečko, ministr zahraničních věcí SSSR s. Gromyko. 

V průběhu rozhovorů byly v otevřené soudružské diskusí posouzeny otázky, týkající se současného vývoje mezinárodní situace, aktivizace machinací imperialismu proti socialistickým zemím, situace v Československu v poslední době, i dočasného vstupu vojsk pěti socialistických zemí na území ČSSR. Účastníci vyslovili pevné společné přesvědčení, že v současné situaci je hlavním úkolem uskutečnit společná rozhodnutí, přijatá v Čierné nad Tisou, vycházet ze stanovisek a zásad, formulovaných na poradě v Bratislavě, jakož i postupně uvést v život praktické kroky, vyplývající z ujednání, dosaženého v průběhu rozhovorů. Sovětská strana vyjádřila své porozumění a podporu z pozice vedení KSČ i ČSSR, které je rozhodnuto vycházet z usnesení, přijatých na lednovém a květnovém plenárním zasedání ÚV KSČ v zájmu zdokonalení metod řízení společnosti, rozvoje socialistické demokracie a upevnění socialistického zřízení na základě marxismu-leninismu. 

Bylo dosaženo dohody o opatřeních, jejichž cílem je co nejrychlejší normalizace situace v ČSSR. Českoslovenští představitelé informovali o nejbližších zamýšlených opatřeních ke splnění těchto cílů. Ze strany představitelů ČSSR bylo prohlášeno, že veškerá práce stranických a státních orgánů na všech úsecích jejich činnosti bude zaměřena na zajištění účinných opatření v zájmu socialistického zřízení, vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, v zájmu rozvoje a upevnění přátelských vztahů s národy Sovětského svazu a celého socialistického společenství. Sovětští představitelé vyjadřují své jednoznačné úsilí národů Sovětského svazu o přátelství a bratrství s národy socialistického Československa, potvrdili svoji připravenost k nejširší a upřímné spolupráci na základě vzájemné úcty, rovnoprávnosti, územní celistvosti, nezávislosti a socialistické solidarity. Spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území Československa, se nebudou vměšovat do vnitřních věcí ČSSR. Bylo dosaženo dohody o podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti od normalizace situace v ČSSR. Československá strana informovala o tom, že vrchní velitel československých ozbrojených sil vydal příslušné rozkazy v zájmu toho, aby nedošlo k incidentům a konfliktům, které by mohly vyvolat narušení klidu a veřejného pořádku. Dal rovněž příkaz vojenskému velení ČSSR, aby udržovalo spojení s velením spojeneckých vojsk. 

V souvislosti s projednáváním takzvané otázky o situaci v ČSSR v Radě bezpečnosti prohlásili představitelé ČSSR, že československá strana nežádala projednání této otázky Radou bezpečnosti a žádá o její stažení z programu jednání. Vedoucí představitelé KSČ a KSSS potvrdili své odhodlání provádět rozhodně na mezinárodním fóru politiku odpovídající zájmům upevnění solidarity socialistického společenství, zájmům míru a mezinárodní bezpečnosti. Československo a Sovětský svaz tak jako dosud budou klást rozhodný odpor militaristickým, revanšistickým a neonacistickým silám, usilujícím o revizi výsledků druhé světové války, o narušení nedotknutelnosti existujících hranic v Evropě. 

Znovu bylo potvrzeno odhodlání rozhodně plnit všechny závazky vyplývající pro obě strany jak z mnohostranných, tak i z dvojstranných dohod, které byly uzavřeny mezi socialistickými státy, posilovat obrannou sílu socialistického společenství, zvyšovat efektivnost obranné Varšavské smlouvy. 

Rozhovory probíhaly v ovzduší otevřenosti, soudružství a přátelství. 

Podepsáni účastníci jednání. 

(Autentické znění podle Rudého práva z 28. 8. 1968)

Spustit audio